Facebook Kanał YouTube Instagram
Formularz wyszukiwania
Paweł Widera wystawa malarstwa, na banerze fragment jednej z prac autora
Wystawa Pejzaż wewnętrzny, wystawa malarstwa na banerze fragment pracy prezentowanej na wystawie
raj naj naj Letnia Akademia Malucha, pszczólki, chmurki i papuga na grafice
półkolonie z domem kultury chwałowice po jednej stronie ciasteczko w czapce - wakacje ze smakiem, po drugiej kula ziemska - wakacje w zgodzie z naturą.
gala taneczna 14.06 17:00 rozświetlone światłem reflektora KODART
finał zajęć angielskiego  dla seniorów, festony z brytyjskiej flagi nad granatowym tłem

Rybnicki Rajd Rowerowy "Śladami Powstań Śląskich"

2019-08-13

Serdecznie zapraszamy 16 sierpnia 2019 r.

na Rybnicki kampus

Z okazji 100. lecia wybuchu Powstań Śląskich z kampusu ruszy Rybnicki Rajd Rowerowy „Śladami Powstań Śląskich”, czyli rowerowo-historyczna podróż po dzielnicach Rybnika organizowana przez Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ślady”. Start rajdu odbędzie się w godzinach od 10:00 do 14:30, by do godziny 17:00 ostatni startujący uczestnik wrócił z powrotem na linię mety. Uczestnicy mają do przejechania ok. 40 km – czas przejazdu 2,5 h + czas na poszczególnych punktach. Każdy uczestnik otrzyma mapę z wyznaczonymi punktami kontrolnymi oraz drewnianą kartę startową (pamiątkę rajdu), na której zbierze pieczątki z zaliczonych punktów kontrolnych. Do uczestników rajdu należy decyzja o wyborze dowolnej trasy prowadzącej do wyznaczonych punktów kontrolnych. Uczestnik również zadecyduje ile punktów kontrolnych ma zamiar zaliczyć. Na rowerzystów rajdu czekać będą różne niespodzianki oraz zadania historyczne ściśle związane z powstaniami śląskimi. Wyznaczona trasa rajdu pozostanie w naszym mieście na kilka lat i wraz z kolejną rocznicą powstań śląskich będzie rozbudowywana.

 

 

Regulamin Rybnickiego Rajdu Rowerowego „Śladami Powstań Śląskich”

§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Rybnickiego Rajdu Rowerowego „Śladami Powstań Śląskich” , zwanym dalej rajdem jest Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ślady” , Dom Kultury w Chwałowicach oraz Miasto Rybnik , zwane dalej Organizatorem.

2. Przy organizacji rajdu rozumie się przygotowanie punktu startowego (Start) i końcowego (Meta), punktów kontrolnych na terenie Rybnika i powiatu rybnickiego, opracowanie nieliniowego scenariusza, wyznaczenie zadań dla osób odpowiedzialnych za punkty kontrolne i sztabu rajdu, sporządzenie listy startowej, nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jego przebiegu.

3. Każda osoba biorąca uczestnictwo (uczestnik) w rajdzie wyraża zgodę na:

- udział w rajdzie na warunkach określonym w niniejszym regulaminie jednocześnie w pełni go akceptując,

-przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia rajdu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05 2018 roku Dz.U. 2018 poz. 1000, informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr – 1 do regulaminu),

- publikowanie wizerunku uczestnika przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych, oraz w uzasadnionym przypadku imienia i nazwiska uczestnika.

4. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

§2 Zasady rajdu

1. Gra rozpocznie się 16.08.2019 r. na terenie miasta Rybnik i powiatu rybnickiego
o godzinie 10:00 i będzie trwać do godziny 17:00. Start oraz rejestracja uczestników będzie dostępna od godziny 10:00 do godziny 14:30. Po tej godzinie wzięcie udziału w rajdzie będzie niemożliwe.

2. W rajdzie będą mogły wziąć udział osoby pojedyncze, zespoły, drużyny, patrole, rodziny, liczące do 7 osób.

3. Zadaniem biorących udział w rajdzie jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań, wynikających ze scenariusza oraz ze wskazówek otrzymywanych na bieżąco.

4. W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

5. Rajd toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w rajdzie.

6. Charakter imprezy powoduje że uczestnicy rajdu poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnicy przystępujący do rajdu biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną przez cały czas trwania imprezy. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą opiekunowie prawni dziecka lub pełnoprawny opiekun drużyny.

8. Osoby niepełnoletnie wyruszają na rajd tylko z pełnoprawnym opiekunem.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia będące następstwem udziału w rajdzie.

10. Organizator może nie zezwolić na start uczestnika w rajdzie bez podania przyczyny.

11. Organizator w czasie trwania rajdu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników rajdu, mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

12. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie rajdu.

13. Organizator zapewnia zespołom odpowiedni ekwipunek, związany ze scenariuszem rajdu i nie odpowiada za nieprawidłowe jego wykorzystanie.

 

§3 Postanowienia Końcowe

1. Wszystkie decyzję podjęte przez Organizatora w trakcie rajdu i po jego zakończeniu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

2. W przypadku sytuacji nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator rajdu.

 

 

 

Organizatorzy.

 

rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny fishkamagazyn.pl
zamknij