Facebook Kanał YouTube Instagram
Formularz wyszukiwania

Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://bip.dkchwalowice.pl/}


Data publikacji strony internetowej: 01.10.2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.09.2018


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą posiadały niejasne opisy lub otwierały się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.
 • dokumenty opublikowane przed datą 25.09.2020r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1..

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Izabela Nietrzpiel, adres poczty elektronicznej dkchwalowice.biuro@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4216222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach ul.1 Maja 91B

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście główne od ul. 1 Maja oraz drugie wejście dla niepełnosprawnych dostępne na żądanie. Wejście główne wymaga pokonania 3 stopni, brak jest podjazdu dla wózków, drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się na prawo od wejścia głównego, na poziomie gruntu, wyposażone jest w drzwi z samozamykaczem.

Portiernia i informacja znajdują się po prawej stronie wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępne są hol dolny/galeria Drugiego Planu oraz widownia znajdujące się na parterze. Pomieszczenia na wyższych poziomach nie są dostępne dla klientów na wózkach.

Toalety znajdujące się w budynku nie są dostosowane ani dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość podjazdu bezpośrednio do drzwi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych, za wyjątkiem sali widowiskowej na czas imprez, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie Budynku brak jest pętli indukcyjnej.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 32 42 19 222

Kontakt: email: dkchwalowice.biuro@gmail.com

rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij