Facebook Kanał YouTube Instagram
Formularz wyszukiwania
półkolonie z domem kultury chwałowice po jednej stronie ciasteczko w czapce - wakacje ze smakiem, po drugiej kula ziemska - wakacje w zgodzie z naturą.

Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.


Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-12-02


Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą posiadały niejasne opisy lub otwierały się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.
 • Dokumenty opublikowane przed datą 25.09.2020r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-13.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Nietrzpiel, kontakt telefoniczny na numer telefonu +48 32 4216222. Kontaktować można się także pisząc na adres mailowy dkchwalowice.biuro@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej (wniosek o zapewnienie dostępności, wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej) oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres

 • 1 Maja 91B
 • 44-206
 • Rybnik
 • śląskie

Parking

 • Przed budynkiem znajduje sie jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, istnieje również możliwość podjazdu bezpośrednio do drzwi głównych.
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje sie z przodu budynku od ul. 1 Maja
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 2 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście główne od ul. 1 Maja oraz drugie wejście dla osób niepełnosprawnych, znajdujące sie niedaleko głównego. Wejście główne wymaga pokonania 3 stopni, brak jest podjazdu dla wózków, drzwi wyposażone są w samozamykacz.
 • Do tego wejścia prowadzą schody, brak jest poręczy.
 • Dodatkowe wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się na prawo od wejścia głównego, na poziomie gruntu, wyposażone jest w drzwi z samozamykaczem.
 • Drzwi trzeba otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Punkt obsługi (portiernia i informacja) znajdują się po prawej stronie wejścia głównego. Od wejscia dla niepełnosprawnych do punktu obsługi trzeba przebyć odległość ok 20 metrów oraz pokonać schody.
 • Blat w tym punkcie jest obniżony i dostosowany dla osoby na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje można się dostać tylko za pomocą schodów.
 • Brak wind.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 10% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku znajduje się jedna toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych, miesci się na parterze, po prawej stronie, bezpośrednio za wejsciem dla osób niepełnosprawnych.
 • Pozostałe toalety znajdujące się w budynku nie są dostosowane ani dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Do pozostałych toalet prowadzą schody.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko hol dolny/galeria Drugiego Planu, toaleta oraz widownia znajdujące się na parterze. Pomieszczenia na wyższych poziomach nie są dostępne dla klientów na wózkach.
 • Na sali widowiskowej znajduje się specjalna przestrzeń dla osób na wózkach.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na terenie budynku brak jest pętli indukcyjnej.
 • W budynku, w holu przy wejściu głównym, po prawej stronie znajduje się tablica z planem pomieszczeń w kolorach kontrastowych oraz alfabecie Braille’a, w pozostałej części brak jest oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 32 42 19 222
 • Kontakt: email: dkchwalowice.biuro@gmail.com

Pliki do pobrania

rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny fishkamagazyn.pl
zamknij