Pokaż swoje marzenie baner
Zgłoszenie/oświadczenie Covid do pobrania

Konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku

2017-12-15
Zapraszamy do składania ofert - szczegóły
dostępne na BIP Konkurs Ogród Społeczny

Zaprojektuj ogród społeczny w Parku Górnika w Rybniku

Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach ogłosiła konkurs
na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego w Parku Górnika
w Rybniku. Prace konkursowe składać można do 9.lutego 2018r.

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji ogrodu społecznego w Parku Górnika
w Rybniku – Chwałowicach.


Wymagania dotyczące formy obiektu:

 • koncepcja ogrodu w funkcjonalny sposób powinna odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, tworzyć przestrzeń spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Forma obiektu powinna zostać dostosowana do istniejących elementów zagospodarowania wymagających zachowania – przede wszystkim istniejącego drzewostanu oraz głównego układu komunikacyjnego. Układ komunikacyjny zaprojektowany zostać powinien w sposób
  nie stwarzający barier oraz utrudniających poruszanie się osobom starszym oraz niepełnosprawnym.
 • forma obiektu powinna zapewniać trwałość rozwiązań, prostotę wykonania oraz wysokie walory estetyczne.
 • koncepcja funkcjonalna ogrodu zakładać powinna spełnienie oczekiwań różnych grup wiekowych i grup o zróżnicowanym stopniu aktywności, jednocześnie w pewien sposób integrując wszystkie z nich.
 • wytyczne lokalnej społeczności na temat proponowanych aktywności na terenie Ogrodu Społecznego ujęte w Regulaminie Konkursu

 

W konkursie mogą wziąć udziałosoby fizyczne, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni. 

 


Harmonogram konkursu: 

 • uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami
  do Regulaminu konkursu drogą mailową do dnia 19.01.2018 r.
 • termin złożenia prac konkursowych: 09.02.2018 r. do godz. 12.00
 • ogłoszenie wyników konkursu: 16.02.2018 r.

 

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.

 • I nagroda – 5.000,- PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)
 • II nagroda – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych)
 • III nagroda – 1.000,- PLN brutto (słownie: tysiąc złotych)


Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: dkchwalowice.konkurs@gmail.com

 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: http://bip.dkchwalowice.pl/  w zakładce OGŁOSZENIA.

 

 

***

Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu powierzono Zespołowi Konkursowemu, powołanemu w składzie: 

 1. Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,
 2. Karina Abrahamczyk-Zator – dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach,
 3. Hanna Wieczorek - Zarząd Zieleni Miejskiej,
 4. Agnieszka Skupień – rzecznik Urzędu Miasta Rybnika,
 5. Katarzyna Buchalik – mieszkaniec Chwałowic,
 6. Dominika Stach – Artysta plastyk,
 7. Marlena Wolnik – Architekt SARP,
 8. Rafał Paszenda – Architekt SARP,
 9. Monika Gitner – Referent w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika

 

Funkcję Sekretarza Zespołu Konkursowego pełnić będzie:

Anna Korniluk – pracownik merytoryczny Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij